Chính sách hoàn tiền

Đối với tất cả các trường hợp trả và đổi hàng, khách hàng phải gửi email cho dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận và trước khi gửi bưu kiện trả hàng. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến bị từ chối yêu cầu. Vui lòng kèm theo số đơn hàng của bạn để tạo thuận lợi hơn trong quá trình chờ đợi.

Tất cả các khoản hoàn tiền của Hoseiki sẽ không bao gồm phí bán hàng - tùy vào phương thức thanh toán.

*Chúng tôi chỉ Hoàn tiền & Trả hàng ở dạng tín dụng cửa hàng*

Chúng tôi rất sẵn lòng tuân theo yêu cầu của bạn nếu yêu cầu đáp ứng các yêu cầu sau:

Sản phẩm phải được trả lại trong tình trạng ban đầu và còn bao bì, còn nguyên nhãn giá (nếu có), kèm theo bằng chứng mua hàng.

Sản phẩm không được thay đổi kích thước theo bất kỳ cách nào, dù có thêm hay bớt hạt.

Sản phẩm không được điều chỉnh bởi chúng tôi hoặc bên ngoài.

Sản phẩm không được thay đổi, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bởi bất kỳ ai khác ngoài Hoseiki.

Hoseiki có quyền từ chối bất kỳ việc trả hoặc đổi hàng nào mà chúng tôi cho rằng có thể vi phạm Chính sách Đổi Trả hoặc nếu hàng hóa trả lại ở trong tình trạng không đạt yêu cầu. Các sản phẩm không đủ điều kiện đổi trả sẽ không được trả lại cho người gửi và sẽ không đủ điều kiện nhận tín dụng cửa hàng. Chúng tôi không hoàn lại tiền mặt.